ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ.

Προσφέρει την δυνατότητα αξιόπιστων οδοντιατρικών
απεικονίσεων. (Κεφαλομετρικές & πανοραμικές λήψεις)
Εξετάσεις: Πανοραμική ∆οντιών